Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

Z przyjemnością informujemy, że uczeń naszej szkoły - Dominik Rybka z kl. VIII otrzymał tytuł Finalisty VII Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Infosukces" organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, zajmując wysokie 9 miejsce w Polsce!

1 dyp2

W pierwszym etapie konkursu Dominik stworzył grę prezentującą "Technologię 5G". W drugim etapie uczestnicy pracowali nad zadaniem finałowym w środowisku programistycznym Scratch. Dominik w zadanym czasie napisał grę nawizującą do  klasycznej gry w kości (Yahtzee), która została wysoko oceniona przez Jury Konkursu.

Bez tytułu dyp3 dyp4 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

😀

Informujemy również, iż w ramach konkursu plastycznego

„Wiosna z mojego okna” organizowanego przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

wśród laureatów znalazł się uczeń naszej szkoły.

Antek Pietrzak - Wiosna z mojego okna.

Jest nim Antoni Pietrzak z klasy 6,

który za swoją pracę zdobył II miejsce

w kategorii klas 4 – 8 szkół podstawowych.

Należy dodać, że na konkurs wpłynęły, aż 423 prace plastyczne

od autorów z całego województwa łódzkiego!

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Egzamin ósmoklasisty 2020 odbył się 16, 17 i 18 czerwca. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa obwiązywał reżim sanitarny. Na rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie mieli 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego 90 minut. Egzaminy miały formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a od jego wyniku zależy rekrutacja do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

IMG 20200618 WA0000

Nad czym się trudzili nasi ósmoklasiści?

Test z języka polskiego składał się z dwóch części. W pierwszej, dotyczącej czytania ze zrozumieniem, pojawiły się zadania na podstawie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Artysty” Sławomira Mrożka. Jeśli chodzi o pracę pisemną, uczniowie mieli do wyboru: przemówienie lub opowiadanie twórcze na podstawie dowolnych lektur obowiązkowych.

IMG 20200619 WA0004

Jednym z najtrudniejszych zadań z matematyki uznano zadanie dotyczące miejsc w wagonie. 

Z języka angielskiego wykazali się umiejętnością słuchania, czytania ze zrozumieniem, poprawnym stosowaniem zasad gramatycznych oraz mieli napisać mail do przyjaciela. 

Tym samym uczniowie klasy 8 mają już za sobą trzydniowy maraton z egzaminami. Teraz pozostaje już im tylko czekać na wyniki, które otrzymają w piątek, 31 lipca.

Życzymy sukcesów.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

10.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

      1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

      2) wychodzi do toalety

      3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11.Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

12.Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

13.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

  1) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach)

   2) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały

   3) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych)

  4) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20- minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)

  5) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin

   6) poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

14.Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

DZIEŃ DZIECKA

Drogie Dzieci!
Życzymy Wam, aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze i by trwało jak najdłużej.

Nie dorastajcie za szybko, cieszcie się każdym dniem, dokąd beztroska jest Waszym przywilejem. Nauczyciele

Wszystkiego najlepszego

W tym roku ochodzimy je nieco inaczej.

Poniżej propozycje dla rodziców i dzieci.

ZABAWY DLA RODZICÓW I DZIECI

Przez zabawę do nauki    #20minutzprogramowaniem

https://koduj.gov.pl/zabawy-dla-rodzicow-i-dzieci/

DZIEŃ DZIECKA NA ŚWIECIE - audycja dio posluchania

https://www.polskieradio.pl/18/4775/Artykul/2408491,Dzien-Dziecka-na-swiecie

Piosenka o Prawach Dziecka - Mała Orkiestra Dni Naszych

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

Miłej zabawy.

 

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

141

UCZNIÓW

50

PRZEDSZKOLAKÓW