Informacje

Barczew 3,
98 - 275 Brzeźnio

(43) 8 203 595
zspbarczew@gmail.com

Untitled document

Indywidualizacja szansą na lepszy start

„Człowiek – najlepsza inwestycja"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

• Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I - III w 100% szkół podstawowych w gminie Brzeźnio do końca trwania projektu.

Cele szczegółowe projektu:

• Zaspokojenie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w szkołach podstawowych w gminie Brzeźnio do końca trwania projektu.

• Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne do końca trwania projektu.

Projekt realizowany od 10.02.2012 r. – 28.06.2013 r.

W projekcie uczestnicy 34 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Barczewie z klas I - III.

Rodzaje zajęć:

• Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – informatyczne: 5 uczniów,

prowadząca Marzanna Gibka.

• Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze: 8 uczniów,

prowadząca Renta Kręzel.

• Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej: 15 uczniów,

prowadząca Elżbieta Łusiak.

• Zajęcia logopedyczne – 15 uczniów,

prowadząca M. Pieniążek

 

Plan zajęć pozalekcyjnych dla klas 1 - 3 w ramach projektu unijnego

„Szansa na lepszy start" w roku szkolnym 2012/2013

Wtorek 12.00 – 12.45- Zajęcia matematyczno – informatyczne

Wtorek od 12.00 Zajęcia logopedyczne indywidualnie bądź grupowo

Środa 12.50 – 13.35  Gimnastyka korekcyjna

Piątek 12.- 12.45 Zajęcia przyrodnicze

 

Termin realizacji:

Wrzesień – grudzień (co dwa tygodnie)

Styczeń – czerwiec (co tydzień)

Łącznie przeprowadzonych będzie 30 godzin lekcyjnych na każdy rodzaj zajęć.

8

ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

2

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

141

UCZNIÓW

50

PRZEDSZKOLAKÓW